جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای پروژه فیبر نوری کلجشرکت مخابرات ایران – مدیریت منطقه قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.پنجشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۸
۱۹:۵۶:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com