جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
حوزه آبخیز گشنه روداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.يكشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸
۱۹:۲۱:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com