جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث سقف دوم مصلیشهرداری محمدیه  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
۱۱:۳۳:۲۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com