جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تعمیر و بازسازی پوشش محافظ داخلی (لاینینگ)شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
۲۰:۵۲:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com