جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تهیه ، نصب و اصلاح شیرهای آتش نشانیشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
۱۹:۵۳:۲۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com