جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای پروژه تکمیل جاده سلامت شهر شالشهرداری شال  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.يكشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
۱۹:۴۷:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com