جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث بخشی از شبکه فاضلاب توسعه شهرک صنعتی لیاشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.يكشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
۱۹:۵۱:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com