جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی و اجرای بیس معابر روستا دهیاری روستای آزاد ده در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
۲۰:۲۱:۴۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com