جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل جاده سلامت شهر شالشهرداری شال در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۲۰:۴۲:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com