جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی، جدول گذاری و ترمیم ترانشه هاشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸
۱۱:۵۰:۳۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com