جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل خط انتقال و اجرای بخشی از شبکه توزیع آبشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
۱۸:۵۴:۵۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com