جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ساخت و نصب ۸۰۰ عدد انشعابشرکت گاز استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
۱۹:۱۳:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com