جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای تکمیل شبکه برقشرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.


دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
۱۹:۲۲:۱۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com