جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای پروژه تکمیل جاده سلامتشهردار شال در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
۲۰:۰۴:۱۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com