جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه
ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه

رای دیوان عدالت اداری در خصوص “ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه” مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد ۸۵ الی ۱۰۶) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
از آنجا که آیین نامه معترض عنه در اجرای ماده ۸۶ این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضا شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

تاریخ رای: ۲۹ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۲۸۹۹

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۰:۵۳:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com