جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
آگهی مناقصه آب منطقه ای قزوین


آب منطقه ای قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
۱۱:۳۱:۳۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com