جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای توابع الموت غربی


شرکت گاز استان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
۱۲:۱۵:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com