جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
مناقصه راه و شهرسازی استان قزوین


راه و شهرسازی  استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۹
۱۰:۰۵:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com