جستجو
نشریات < بخشنامه ها و نشریات


اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ه‍ مورخ ۲۳ ۴ /۸۳

امتیاز دفاتر- اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ه‍ مورخ ۲۳ ۴ /۸۳


شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۸
۱۸:۴۳:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com