جستجو
معرفی کمیسیونها < کمیسیون ها


به نام خدا

 

       دفاع از منافع مادی و معنوی اعضا هدف اصلی انجمن است و دستیابی به این هدف وجوه کاری چندگانه ای را می طلبد که می توان آن را به وجوه ششگانه ی حقوقی ، اقتصادی ، اشتغال و کار آفرینی ، فنی ، آموزش و روابط عمومی تقسیم و در نهادهای کاری کارشناسی  تحت عنوان کمیسیون به هر یک از آنها پرداخت.

 سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۵:۱۱:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com