جستجو
نشریات < بخشنامه ها و نشریات
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره ۱۵۱۱۷ ت ۲۹۸۵۷ هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۴ هیات وزیران)شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۲
۱۵:۱۴:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com