جستجو
امور حقوقی


کمیسیون حقوقی انجمن ، حسب تقاضای اعضاء محترم خدمات مشاوره و اجرایی خود را در بخشهای زیر ارائه میدهد:

- رسیدگی به دعاوی شرکتهای عضو با کارفرمایان در کمیسیون حقوقی

- ارجاع پرونده های دعاوی به کمیته پیمان شورای فنی استان

- دفاع از پرونده ها در کمیته پیمان و شورای فنی استان

- حل و فصل دعاوی بین پیمانکاران

پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
۰۸:۵۲:۴۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com