جستجو
امور رتبه بندی و صلاحیت حرفه ای


امور ساجات در دبیرخانه انجمن ، خدمات کاملی در حوزه رتبه بندی به اعضاء ارائه میدهد که شامل موارد ذیل میباشد:

- اخذ رتبه صلاحیت حرفه ای برای اعضاء جدید

- تمدید رتبه صلاحیت حرفه ای برای اعضاء

- مشاوره و کنترل مدارک اعضاء و پیگیری روند اجرای اخذ تمدید رتبه آنان

- ارائه تائید در جهت صدور گواهی تمدید موقت صلاحیت حرفه ای

- ثبت نام ، کنترل مدارک و ارائه کامل خدمات جهت اخذ گواهینامه صلاحیت

  ایمنی پیمانکاران مصوب شورای فنی استان

- ارائه خدمات کامل جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
۱۰:۰۶:۴۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com