جستجو
کنترل و تائید خوداظهاری ظرفیت پیمانکاران


به منظور حسن اجرای مصوبه شورای فنی استان، امور خود اظهاری انجمن خدمات ذیل ارائه میدهد:
- کنترل فرمهای خوداظهاری ظرفیت کاری پیمانکاران در کلیه مناقصات

  دستگاههای اجرای استان

- ثبت و پایش اطلاعات در سامانه بانک اطلاعات پزوژه ای عمرانی استان

- ارائه گزارشات فصلی از روند و چگونگی انجام مناقصات به
 
  دستگاههای نظارتی استان

- کنترل مناقصات و ارائه گزارشات تخلفات احتمالی به دستگاههای نظارتی

  استان

پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
۱۰:۲۹:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com