جستجو
آگهی مزایده نوبت دوم تعاونی مسکن خیاطان


تعاونی مسکن خیاطان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:


پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
۰۶:۱۲:۱۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com