جستجو
آگهی مزایده نوبت اول شهرداری بیدستان


شهرداری بیدستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
۰۵:۴۷:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com