جستجو
آگهی مزایده یک قطعه زمین


شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
۰۶:۴۳:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com