جستجو
آگهی مزایده شهرداری تاکستان


شهرداری تاکستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
يكشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴
۰۶:۴۵:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com