جستجو
آگهی مزایده شهرداری تاکستان (نوبت دوم)


شهرداری تاکستان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:


فروش ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی

مهلت خرید اسناد : ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
مهلت ارسال مدارک : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری تاکستان
تلفن : ۰۲۸۳۵۲۳۰۷۰۱


سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴
۰۶:۲۴:۱۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com