جستجو
آگهی مزایده شهرداری قزوین


شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:


پنجشنبه ۴ تير ۱۳۹۴
۰۷:۲۴:۰۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com