جستجو
فراخوان عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین


اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:
تعداد ۲  باب مدرسه احداثی واقع در ناحیه شهری مهرگان از پلاک ۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۴واقع در شهر محمدیه
آدرس ارسال مدارک : قزوین - بلوار مدرس - روبروی مسجد محمد رسول الله

پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
۰۶:۴۶:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com