جستجو
نمایشگاه بین المللی ساختمان Bautecعنوان : نمایشگاه بین المللی ساختمان Bautec

مکان : آلمان

موضوع :نمایشگاههای صنعت ساختمان

تاریخ برپایی :از ۱۳۹۴/۱۱/۲۷   تا ۹۴/۱۱/۳۰

آدرس سایت : www.bautec.com

سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴
۱۱:۰۹:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com