جستجو
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی


دبی ۲۰۱۵


برگزار کننده: موسسه پندار همایش

محورهای کنفرانس:

محورهای بخش معماری:
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
رو ش ها و فناوریهای نو در معماری
انرژی های نو در معماری، سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تأثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
معماری و محیط زیست
معماری پایدار و ساختمان های هوشمند
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان های هوشمند
تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
الگوهای معماری بومی
زیبایی شناسی در معماری
شاخص های شهر پایدار، مرمت شهری
الگوهای ساخت و ساز پایدار
معماری بومی
تأثیر معماری بومی در معماری پایدار
تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
اهمیت اقتصاد بر معماری بومی
تأثیر مؤلفه های اجتماعی بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته
اهمیت فرهنگ در معماری بومی
اهمیت تکنیک های ساخت معماری بومی بر معماری پایدار
سایر ایده های نوین در زمینه معماری
معماری پایدار و ساختمان های هوشمند

محورهای بخش شهرسازی:
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی )چالش ها و راهکارها(
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست های ملی و منطقه ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل مؤثر
شناخت موانع و محدودیت ها و شاخص های توسعه شهری پایدار
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
کاربرد فن آوری های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تأثیر آن بر شهرسازی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری طراحی شهری
نماهای شهری و امنیت روانی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ساختمان های هوشمند و کاربرد فن آوری های نوین در ساخت و توسعه شهری
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
بافت های تاریخی
برنامه ریزی و مدیریت شهری
و سایر موارد مشابه

محورهای بخش عمران:
مهندسی سازه
مهندسی ژئوتکنیک
مدیریت ساخت و اجرا
آموزش و توسعه مهندسی عمرانش
مهندسی زلزله و بهسازی لرزه ای
نقشه برداری
ژئودزی و ژئوماتیک، مهندسی راه
حمل و نقل و ترافیک
مهندسی سدسازی و سازه های آبی
فناوری های نوین در مهندسی عمران
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
مهندسی منابع آب
سازه های هیدرولیکی و دریایی
و سایر موارد مشابه
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴
۰۸:۱۹:۳۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com