جستجو
موسسه پاثه، فرانسه


هنر تبدیل یک ساختمان به یک عمارت تاریخی نیازمند این است که گفتمانی آشکار و فیزیکی با افرای که پیش از این، آنجا بوده‌اند برقرار شود.
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
۰۸:۳۸:۴۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com