جستجو
"دستورالعمل نحوه ی محاسبات تعدیل بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت"پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
۰۸:۰۱:۴۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com