جستجو
پیش نویس ویرایش دوم "بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل"پنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵
۰۴:۵۲:۵۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com