جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر تاکستانشهرداری تاکستان
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵
۰۶:۲۱:۰۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com