جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
نازک کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان کافه کتابدانشگاه آزاد قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۴۴:۲۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com