جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
پروژه گازرسانی به محورهای صنعتی فارسیان و امین موکتشرکت گاز استان قزوین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۴۷:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com