جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
زیرسازی و آسفالت به حدود ۶۰۰۰ مترمربعدهیاری انداق
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
۰۶:۵۴:۲۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com