جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ارزیابی کیفی تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکارشرکت گاز استان قزوین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
۲۰:۱۹:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com