جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمانشرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
۲۱:۰۵:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com