جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بازپیرایی مرکز محله منطقه ۴ شهر محمدیهشهرداری محمدیه
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
۱۱:۵۶:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com