جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
بهسازی و آسفالت راههای روستایی منطقه آبیکاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
۲۰:۱۵:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com