جستجو
مناقصات < اخبار
عملیات اجرای ساختمان تا پایان مرحله سفتکاری با اسکلت بتندانشگاه کار قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۳۱:۴۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com