جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
عملیات اجرای ساختمان تا پایان مرحله سفتکاری با اسکلت بتندانشگاه کار قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۳۱:۴۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com