جستجو
مناقصات < اخبار
تکمیل فاز یک مرکز جامع توانبخشی بهزیستی استاناداره کل بهزیستی استان قزوین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۱۱:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com