جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل فاز یک مرکز جامع توانبخشی بهزیستی استاناداره کل بهزیستی استان قزوین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۱۱:۲۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com