جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
عملیات حفر چاه سوم شهرک صنعتی کاسپینشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۴ دي ۱۳۹۵
۱۹:۴۴:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com