جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث پایگاه بهورزی بویین زهرادانشگاه علوم پزشکی استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۵ دي ۱۳۹۵
۱۱:۵۷:۵۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com