جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ترمیم بتن و اصلاح هندسی مسیر تردد نفتکششرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دوشنبه ۶ دي ۱۳۹۵
۱۱:۳۴:۰۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com