جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ازریابی کیفی تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکارشرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵
۱۱:۳۳:۱۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com